Από το Σχολείο στο Διαδίκτυο ... και πάλι πίσω

Ένα blog που βοηθάει να κάνουμε το μάθημά μας στο Σχολείο ... ευκολότερο με ερωτήσεις, ασκήσεις, εργασίες

Ένα blog κυρίως για τη Φυσική Β' και Γ' Γυμνασίου
Καθηγητής: Κυπριωτάκης Νίκος

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

2ο Κεφάλαιο - Κινήσεις - Φυσική Β' Γυμνασίου

Ύλη και κίνηση
1) Να αναφέρετε χαρακτηριστικές περιπτώσεις κίνησης, επιλέγοντας τα παραδείγματά σας από την καθημερινή ζωή, από το μικρόκοσμο και τον κόσμο των ουρανίων σωμάτων
2) Πως εξηγείται γενικά η αύξηση της θερμοκρασίας των υλικών σωμάτων;
3) Τι εννοούμε με τον όρο ηλεκτρικό ρεύμα;
4) Είναι η κίνηση χαρακτηριστική ιδιότητα της ύλης; Εξηγείστε
5) Γιατί είναι ενδιαφέρον να μελετήσουμε την κίνηση;
Περιγραφή της κίνησης
1) Μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε την κίνηση ενός σώματος, όμως είναι εύκολο να την περιγράψουμε με ακρίβεια;
2) Τι ονομάζουμε κινηματική;
3) Ποιες κινήσεις ονομάζονται ευθύγραμμες;
4) Τι είναι τα υλικά σημεία; Σε ποιες περιπτώσεις αντιμετωπίζουμε τα σώματα ως υλικά σημεία;
5) Ποιες παραδοχές θα υιοθετήσουμε για να απλουστεύσουμε τη μελέτη του φαινομένου της κίνησης;
6) Τι χρειαζόμαστε για να περιγράψουμε με ακρίβεια το φαινόμενο της κίνησης;
7α) Ποιες έννοιες της καθημερινής ζωής και της φυσικής θα χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε την κίνηση;
7β) Να εξηγήσετε τους όρους θέση ενός σώματος, κλίμακα ή άξονας (συντεταγμένων), σημείο αναφοράς, απόσταση, διάστημα.
8) Ποια φυσικά μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα; Δώστε παραδείγματα.
9) Ποια φυσικά μεγέθη ονομάζονται διανυσματικά; Δώστε παραδείγματα.
10) Τι ονομάζουμε μέτρο ενός φυσικού διανυσματικού μεγέθους;
11) Πως παριστάνουμε ένα διανυσματικό μέγεθος;
12) Πως προσδιορίζουμε την κατεύθυνση ενός διανυσματικού μεγέθους; Τι ονομάζουμε διεύθυνση και φορά ενός διανυσματικού μεγέθους;
13) Τι εννοούμε λέγοντας ότι η κίνηση είναι σχετική; Εξηγείστε
14) Τι εννοούμε λέγοντας χρονική στιγμή; (με απλό τρόπο)
15) Τι ονομάζουμε μετατόπιση ενός κινητού; Πως συμβολίζεται; Από ποια σχέση δίνεται; (σε σχέση με τη θέση του κινητού)
16) Στις ευθύγραμμες κινήσεις η διεύθυνση της θέσης και της μετατόπισης του σώματος του σώματος είναι καθορισμένη; (εξηγείστε) Αν ναι, τότε αρκεί η φορά για να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση της θέσης και της μετατόπισης ενός σώματος; Πως δηλώνουμε τη φορά του σώματος;
17) Τι ονομάζουμε χρονικό διάστημα; Από ποια σχέση δίνεται αυτό; (σε σχέση με την αρχική και την τελική χρονική στιγμή)
18) Τι εννοούμε με το σύμβολο Δ; Δώστε παραδείγματα.
19) Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού σώματος;
20) Πότε μια κίνηση θα λέγεται καμπυλόγραμμη, κυκλική, σπειροειδής;
Η έννοια της ταχύτητας
1) Τι δείχνουμε χρησιμοποιώντας την έννοια της ταχύτητας;
2) Εξηγείστε με δύο διαφορετικούς τρόπους πότε έναε δρομέας Α θα είναι ταχύτερος από ένα δρομέα Β.
3) Ποιες είναι οι δύο έννοιες με τις οποίες χρησιμοποιούμε τη λέξη ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα;
4) Το μήκος της διαδρομής ενός κινητού είναι ίδιο με το μέτρο της μετατόπισης του; Εξηγείστε (κάνοντας κατάλληλο σχήμα)
5) Η ευθύγραμμη απόσταση ανάμεσα στην αρχική και την τελική θέση ενός κινητού ταυτίζεται με τη μετατόπιση του κινητού ή με το μέτρο της μετατόπισής του;
6) Πως ορίζουμε τη μέση ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα (μέση αριθμητική ταχύτητα)
7) Ποια είναι η μονάδα ταχύτητας στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI); Να αναφέρετε και άλλες μονάδες μέτρησης της ταχύτητας.
8) Η μέση ταχύτητα δίνει πληροφορίες για τις ενδιάμεσες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της διαδρομής; Ποια ταχύτητα μας δίνει πληροφορίες για μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή;
9) Τι ονομάζουμε στιγμιαία ταχύτητα ενός κινητού;
10) Για την περίπτωση ενός αυτοκινήτου, η στιγμιαία ταχύτητα μας γίνεται γνωστή μέσω της ένδειξης ποιού οργάνου;
11) Εξηγείστε απλά γιατί η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου δεν παραμένει γενικά σταθερή.
12) Στην περίπτωση που η στιγμιαία ταχύτητα παραμένει σταθερή, τότε είναι διαφορετική από τη μέση ταχύτητα;
13) Το πόσο γρήγορα κινείται ένα σώμα προσδιορίζεται από την κατεύθυνση της κίνησής του ή από το μέτρο της ταχύτητάς του;
14) Τι ονομάζουμε μέση διανυσματική ταχύτητα ενός κινητού; Τι κατεύθυνση θα έχει αυτή; Τι μέτρο θα έχει;
15) Στην ευθύγραμμη κίνηση η κατεύθυνση (και η φορά) της ταχύτητας προσδιορίζεται από το πρόσημό της (δηλ. την αλγεβρική της τιμή). Εξηγείστε.
16) Τι ονομάζουμε στιγμιαία διανυσματική ταχύτητα ενός κινητού;
17) Γνωρίζοντας μόνο το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας ενός κινητού (π.χ. για αυτοκίνητο, από το ταχύμετρό του) είναι δυνατόν να γνωρίζουμε και την κατεύθυνσή της; (δηλ. τον προορισμό του κινητού)
Όταν λέμε «ταχύτητα» και «μέση ταχύτητα» θα εννοούμε στιγμιαία ταχύτητα και μέση διανυσματική ταχύτητα αντίστοιχα.

Κίνηση με σταθερή ταχύτητα
1) Πότε θα λέμε ότι ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα; Συμπίπτει τότε η μέση διανυσματική ταχύτητα με τη στιγμιαία διανυσματική ταχύτητα;
2) Πότε θα λέμε ότι ένα διανυσματικό μέγεθος είναι σταθερό; Συνεπώς τι σημαίνει σταθερή διανυσματική ταχύτητα;
3) Πότε μια κίνηση θα ονομάζεται Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση (ΕΟΚ); Εξηγείστε αν μπορείτε με διαφορετικούς τρόπους.
4) Τι θέλουμε να γνωρίζουμε κάθε χρονική στιγμή, όταν μελετάμε την κίνηση ενός σώματος;
5) Τι περιγράφουν οι εξισώσεις κίνησης της κίνησης ενός σώματος;
6) Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαγράμματα για να απεικονίσουμε τη χρονική μεταβολή της θέσης και της ταχύτητας ενός σώματος;
7) Στην ΕΟΚ πως μεταβάλλεται η ταχύτητα του κινητού σε σχέση με το χρόνο; Να δώσετε την αντίστοιχη εξίσωση και το αντίστοιχο διάγραμμα.
8) Στην ΕΟΚ να δώσετε την εξίσωση και το διάγραμμα μεταβολής της μετατόπισης του κινητού σε σχέση με το χρόνο.
Τι μορφή παίρνει η εξίσωση αυτή στην περίπτωση που ως αρχική θέση θεωρήσουμε την χ0=0 m; Αν θεωρήσουμε αρχική χρονική στιγμή t0=0 s; Αν θεωρήσουμε και τα δύο μαζί;
9) Τι μορφή έχει το διάγραμμα της θέσης σε συνάρτηση με το χρόνο σε μια ΕΟΚ;
10) Η μετατόπιση Δχ και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα Δt είναι ανάλογα στην ΕΟΚ; Η θέση χ και η αντίστοιχη χρονική στιγμή t; Πότε είναι ανάλογα τα μεγέθη χ, t στην ΕΟΚ;
11)Η ακινησία ή η ηρεμία ενός σώματος μπορεί να θεωρηθεί ως ΕΟΚ; Μπορείτε στην περίπτωση αυτή να κάνετε τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου, μετατόπισης-χρόνου, θέσης-χρόνου;
Κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτητα
1) Πότε θα λέμε ότι η ταχύτητα ενός κινητού είναι μεταβαλλόμενη; (δηλ. πότε θα λέμε ότι ένα σώμα κάνει μεταβαλλόμενη κίνηση;)
2) Είναι δυνατόν να έχουμε μεταβολή μόνο στο μέτρο της ταχύτητας ενός σώματος;
3) Είναι δυνατόν το μέτρο της ταχύτητας να είναι σταθερό αλλά η κατεύθυνση της να μεταβάλλεται;
4) Με ποιους μηχανισμούς μπορεί ο οδηγός ενός αυτοκινήτου να μεταβάλλει την ταχύτητα του αυτοκινήτου;
5) Μπορείτε να σχολιάσετε τα διαγράμματα της σελίδας 37 του βιβλίου σας όσον αφορά τα είδη των κινήσεων που κάνει κάθε φορά το κινητό;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Technology for teachers

Νέα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Ενημέρωση - Προσεχείς Eκδηλώσεις

Science in School

Sch.gr Video Feed

E-lectures

TEDTalks (video)